top of page

Územní studie území části města ve středních Čechách

studie, 2021

Územní studie má za cíl prověřit možnost zastavění území části obce ve středních Čechách s návaznostmi na okolní dopravní a technickou infrastrukturu.
V územní studii je dbáno na možnost dalšího rozšíření zastavěného území směrem na východ v případě uvolnění stavební uzávěry koridoru železniční tratě s prodloužením směrem na východ. Urbanisticky území navazuje okolí stávající zástavbu a uvažuje volnou zástavbu rodinnými domy výšky do 10m, s jedním patrem a podkrovím, případně domů přízemních s plochou střechou dle požadavků platného územního plánu.
Navržena je volná zástavba rodinnými solitérními domy na pozemcích minimální plochy 1000m2. Členění parcelace se snaží v co možná největším rozsahu respektovat stávající parcelaci a vlastnické vztahy tak, aby zástavba byla proveditelná bez významných změn v majetkoprávních vztazích a bylo lze ji realizovat v postupných krocích. Zastavěná část pozemků nebude překračovat 250m2.

koncepce umístění veřejné zeleně a veřejných prostranství

Navržená zeleň a veřejná prostranství jsou rozdělena do 4 částí dle charakteru a funkce, s maximálním respektováním prostorových i vlastnických souvztažností a navázáním na přilehlou krajinu. V místě napojení stávající komunikace Vznikne menší veřejný krajinářský park o rozloze 325 m2 s posezením a dekorativní zelení. Tento vytvoří klidovou zónu v těžišti severní části území. Park zahrnuje a zachovává jediný vzrostlý strom nacházející se v území. Dále v prodloužení stávající komunikace vznikne dětské hřiště. Prostor hřiště vizuálně navazuje na otevřenou krajinu ochranného pásma, V případě uvolnění územní rezervy může dojít k jeho dalšímu rozšíření a tedy se může stát významným prvkem městské infrastruktury v budoucích letech.

Coperated with:

Ing. arch. Tomáš Pavlík, Irena Hrabincová Dipl. Arch.

Suplliers:

Geoton: Marek Hašpl

bottom of page