top of page

Lávka ve Veselí nad Lužnicí

soutěž, 2022

Projekt předkládá řešení bezprostředního okolí stávající pošty ve Veselí nad Lužnicí, nový návrh komunikací, parkovacích stání a veřejné zeleně. Návrh vytváří bezbariérový přístup k objektu pošty, přímé propojení pošty a lávky pro pěší. Stávající zpevněná plocha parkoviště a komunikace je upravena tak, aby vznikl prostor pro městskou zeleň a hřiště. Samotná lávka je navržena z vysokopevnostního betonu a je analogií listu, položeného přes koryto řeky, a respektuje umístění stávající pěší lávky přes řeku Lužnici.

Urbanismus
Pěší lávka propojuje Masarykovo náměstí na levém břehu Lužnice a kulturní dům s knihovnou na pravém břehu řeky. Nově navržené pěší komunikace vzájemně propojují vstup do pošty s parkovacími stáními prostřednictvím bezbariérové cesty, nábřežní komunikaci a lávku. Úpravou komunikací a parkovacích stání vzniká prostor pro městskou zeleň a hřiště, přetvářející prostor jižně od budovy pošty jako malý městský park s výhledy situovanými k řece. Cílem návrhu je vytvořit příjemné prostředí, které by rozšířilo rekreační zónu podél břehu řeky Lužnice a přirozeným způsobem propojilo navazující části města.

Lávka
Využití geometrie inspirované listy rostlin se zakřivením ve třech směrech umožňuje realizovat velice subtilní konstrukci z vysokopevnostního betonu C90/105 o tloušťce 90-150 mm, překlenující požadovaný rozpon 23m. Konstrukce je uvažovaná jako prostý nosník, jenž je na obou koncích uložen na betonové prahy. Prahy jsou součástí šikmé desky, která uzavírá volné konce zakřiveného „listu“ lávky. Samotné prahy budou uloženy do železobetonové převázky vrtaných pilot přes mostní ložiska. Průřez převázky je uvažován ve tvaru „U“, díky kterému se zajistí poloha lávky a vymezí prostor pro pohyb v rámci mostního ložiska.

Obrázek 1 - Schéma uložení lávky na základy

Organický tvar klenuté lávky zajišťuje vynikající deformační vlastnosti lávky. Průhyb lávky se očekává kolem 1/500 rozpětí. Příčná tuhost je zajištěna ocelovými nosníky ve tvaru T, kotvenými do předpřipravených otvorů v bocích mostovky. Tím vzniká tuhý nosník o průřezu obráceného „A“, redukující příčné kmitání lávky. Zábradlí je tvořeno boky betonové konstrukce lávky. Je doplněno o ocelové madlo, kotvené do ocelového roštu, vynášejícího mostovku. Tato je tvořena dřevěnými fošnami, kotvenými přes podložky z SBS pryže do ocelových T profilů za pomoci zápustných šroubů.
Výroba lávky je uvažována vytvořením jednoho prefabrikovaného dílce, jenž se po dostatečném ošetření dopraví na místo stavby a usadí se do připravených převázek. Délka a hmotnost konstrukce umožňuje tento způsob výroby. Vzhledem k výhodné lokalitě lze využít výrobní kapacity nedalekého výrobního závodu prefa-konstrukcí.
V prostoru pod mostovkou, ochráněném skořepinou betonové konstrukce, povedou potrubí požadovaných inženýrských sítí (plyn DN 90, 5x chránička elektro DN 100), v případě potřeby je v konstrukci prostor i pro vedení dalších sítí. Potrubí a chráničky sítí budou zavěšeny na ocelových T profilech.
Lávka splňuje požadavky pro bezbariérové užívání, umožní provoz jízdních kol i pěších.
Výška tělesa lávky se pohybuje od 0 do 2,45m. Lávka je osazena o cca 90cm výše oproti stávající lávce, průtokové poměry se tak zlepší.
Veřejný prostor
Prostor jižně od budovy pošty je řešen jako městský park s nezbytnými obslužnými komunikacemi a hřištěm. Park je pojat jako louka s výsadbou pásů medonosných bylin, poskytujících úkryt drobným živočichům a vizuálně členících plochu zeleně. Při průchodu krajinou tak návštěvník vnímá střídající se rytmus „hladkých“ travnatých ploch a vyšší výsadby. Parkem bude procházet cesta spojující Masarykovo náměstí, parkovací stání a poštu – tato je řešena jako bezbariérová. Do krajiny je zasazeno nově navržené schodiště z objektu pošty.
V prostoru stávajícího parkoviště navazujícího na objekt veřejných WC je navrženo dětské hřiště. Samotný objekt veřejných záchodů bude opatřen obkladem z páskového cihlového obkladu a od okolního městského prostoru odstíněn výsadbou městské zeleně. V rozšíření chodníku, navazujícím na prostor hřiště je umístěna malá venkovní lezecká stěna.
Stávající rozvaděč el. proudu bude přesunut a zapuštěn do upravené zídky oddělující prostor WC a náměstí. Tato je na své horní hraně využita k výsadbě zeleně, vizuálně oddělující budovu WC od vzniklého náměstí.
Schodiště a rampy
Je navrženo nové schodiště spojující vstup do budovy pošty s nástupem na lávku a pobřežní cestou. Schodiště je asymetrické, betonové a je integrováno do přiléhající zeleně (květníky, záhony a lavice k posezení s výhledem na řeku). Schodiště bude utvářet venkovní hlediště na Lužnici, lávku a prostor městského parku.
Budova pošty
Navrhujeme odstranění zídky pod krytým vstupem u pošty, otevření prostoru před vstupem směrem k řece a jeho napojení na schodiště/hlediště vedoucí k poště. Vstup na poštu bude napojen bezbariérově na cestu vedoucí parkem k lávce a Masarykovu náměstí a rovněž severním směrem na pobřežní komunikaci.
Parkování a dopravní obslužnost
Základní koncept provozu automobilové dopravy v území a zásobování přilehlých objektů včetně pošty zůstává zachován. Parkoviště u veřejných toalet bude zrušeno, na části komunikace směrem k řece zůstanou čtyři parkovací stání včetně jednoho bezbariérového. Další stání jsou pak umístěna v západní části území, v návaznosti na budovu pošty. Tím se uvolňuje prostor náměstí pro vytvoření zóny zeleně a oddechu, využívající břeh Lužnice jako kulisu. Lávka je navržena pro pěší a cyklistický provoz cyklistů. Pojezdové komunikace budou řešeny jako asfaltové. Pěší komunikace budou z mechanicky zpevněného kameniva.

Předprostor lávky
U paty lávky na levém břehu řeky vznikne místo setkávání, zpevněná plocha na křižovatce spojnice kulturního domu a Masarykova náměstí, pobřežní pěšiny a schodiště k poště. V jejím prostou bude umístěno pítko a budou se zde nacházet stojany na kola pro návštěvníky pošty i samotného parku. Zpevněná plocha – stupně ve svahu, vedoucí ke vchodu do pošty, doplněné plochami na sezení, rovněž nabízejí funkci vyhlídkové terasy orientované k prostoru břehu řeky Lužnice a skýtající množství míst pro piknik nebo odpočinek. Do tohoto prostoru rovněž proniká samotná výsadba ve formě nízkých i zvýšených záhonů a květníků s trvalkami a ozdobnými travinami, doplňující louku v hlavním prostoru parku.
Na pravém břehu lávky vzniknou v omezeném rozsahu terénní úpravy u paty lávky a napojení na přilehlou komunikaci. Další terénní ani vegetační úpravy se zde nebudou provádět.
U paty lávky pod jejím půdorysem a v úzkém pruhu kolem lávky a v místech srážkového stínu budou nad břehem osazeny kameny.

Stávající a navrhovaná zeleň
Návrh významným způsobem navyšuje plochu zeleně v prostoru náměstí a snižuje plochu zpevněných ploch. Využívá k tomu reorganizaci komunikací a parkovacích stání. Vytváří malý městský park (louku) s pásy vyšší výsadby rostlin, poskytujících úkryt hmyzu a drobným živočichům. Podél hlavní pěší komunikace navazující na lávku a na západní hraně náměstí budou osázeny stromy, poskytující stín a na západní straně parku vizuálně oddělující park od parkovacích stání. Budou užity kultivary listnatých stromů, vhodné do městského prostředí. Jehličnaté stromy, rostoucí u jižní fasády pošty budou odstraněny. V záhonech navazujících na schodiště vedoucí k poště a ve vyrovnávacích zídkách budou osázeny trvalky a ozdobné traviny. Vzhledem k svahování terénu lze uvažovat o akumulaci a využití dešťové vody z objektu pošty k zálivce nově vysazené zeleně.
Osvětlení území
Lávka bude osvětlena LED orientačními svítidly, umístěnými v pasech na kraji mostovky, osvětlujícími boky lávky. Na své spodní straně bude osvětlena reflektory umístěnými na březích pod lávkou. Podíl hlavní cesty navazující na lávku a bezbariérové komunikace vedoucí k poště budou umístěna svítidla po straně komunikace. V hledišti/ schodišti budou umístěna zápustná orientační svítidla.
V prostoru chodníku navazujícím na hřiště budou osazeny nové sloupy městského osvětlení.

projekční tým:

Irena Hrabincová Dipl. arch., Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ing. arch. Ksenia Liutenko

dodavatelé:

statika: Ing. Evgenij Bogdanovič, konzultace krajiného řešení Josef Slepička DiS.

bottom of page